For visitors and registered users of the https://www.egroup.hu website.

Hatályos 2021. április 8. napjától

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

AzE-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kacsa utca 11.; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045390; Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósága; Adószám: 3665908-2-41; cég hivatalos elektronikus elérhetősége: info@egroup.hu), ( E-GROUP”, „szolgáltató”, „adatkezelő”) mint szolgáltató, adatkezelő a honlap működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Ön a https://www.egroup.hu oldal (a továbbiakban: honlap) használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

Szolgáltató, mint adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés illetőleg adatfeldolgozás megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékozatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Szolgáltató a jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával biztosítja, hogy a Szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek még a Szolgáltatás igénybevétele előtt megismerjék a vonatkozó adatvédelmi szabályokat.

Szolgáltató mind természetes személyek, mind jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, magánszemélyek (ideértve pl. az egyéni ügyvédeket, szabadalmi ügyvivőket, közjegyzőket, egyéni vállalkozókat, egyéni cégeket, stb.), számára nyújt szolgáltatást. A szolgáltatás többnyire magába foglalja a természetes személyek adatainak a kezelését, amelyek adott esetben nem választhatók külön a társasági adatok kezelésétől. Mivel személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ (Infotv 3.§. 3. pont), ezért a társaságok alkalmazottainak, vezető tisztségviselőinek, magánszemély tulajdonosainak adatai (pl. név, email cím, telefonszám, stb.) is személyes adatnak minősülnek.

Szolgáltató a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót folyamatosan közzéteszi a www.egroup.hu honlapon és fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely esetben a változásokról megfelelő tartalmú közleményt tesz közzé a www.egroup.hu oldalon.

Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelés elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával szemben megfogalmazott, és betart, valamint kijelenti, hogy adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos, mindenkor hatályos jogszabályokkal a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint.

A szolgáltató a visszaélések elkerülése és megelőzése érdekében bizonyos személyes és tranzakciós adatokat tárol az érintett felhasználóról a szerződéses kapcsolat megszűnését követően is (pl. fiók felfüggesztése, kizárása). Az adatok tárolása csak olyan célból és mértékben történik, hogy lehetővé tegye annak megakadályozását, hogy a kizárt felhasználó új fiókot nyisson a szolgáltató honlapa, a platform többi felhasználója érdekében, megőrizve és biztosítva ezzel annak biztonságos működését.

1. SZOLGÁLTATÓ, ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév:

E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:

1027, Budapest, Kacsa utca 11.

 EU Adószám:

HU3665908

Honlap megnevezése, címe:

www.egroup.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

www.egroup.hu

E-mail:

info@egroup.hu

Telefon:

+36-1-371-2555

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

3. ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA, CÉLJA, KEZELT ADATOK KÖRE

4.1. Szolgáltató adatkezelése során személyes adat akkor kezelhető, ha legalább az alábbiak egyike teljesül:

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson, érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdeken, szerződés teljesítésén vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

Amennyiben a Szolgáltató részére adatokat közlők nem saját személyes adataikat adják meg, úgy minden esetben kötelességük az érintettek hozzájárulásának megszerzése. Ezen hozzájárulás elmaradásáért a Szolgáltató minden felelősséget kizár. Service Provider excludes all liability for non-consent.

4.2. REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés céljaszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a honlap regisztrált felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatokat – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – a Szolgáltató az ügyfélkapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítésééig tárolja.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultakaz adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módjaelektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

4.3. AJÁNLATKÉRÉS

A szolgáltató honlapon lehetőséget biztosít arra, hogy Ön ajánlatkérést küldjön a részére.

Ehhez az alábbi adatokat kell megadnia:

Az adatkezelés célja: személyre szabott ajánlat küldése

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.4. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

Technikai cookie: az alábbiakban felsorolt cookie-k a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükségesekek, ezeket a szolgáltató az Ön engedélye nélkül is jogosult használni:

Az alább felsorolt cookie-k csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén használhatók:

Használunk remarketing szolgáltatásokat azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz:

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.5. KÖZÖSSÉGI HONALPOK – BŐVÍTMÉNYEK (FACEBOOK, INSTAGRAM)

A Honlapon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével Ön kapcsolatot hoz létre a facebook.com; instagram.com oldallal és hozzájárul az adatainak az adott szolgáltató részére történő továbbításához.

Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja. Az adatok kezelésével kapcsolatos bővebb információkat az alábbi linkeken talál: https://www.facebook.com/about/privacy https://help.instagram.com/519522125107875

4.6. NAPLÓÁLLOMÁNYOK (LOGFILE-OK)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

Az adatkezelés jogalapja:a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján a szolgáltató jogos érdeke

Adattárolás időtartama: keletkezéstől számított 90 nap.

4.7. ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján végzett adatkezelésre tekintettel.

Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése, biztonsági eltérések rögzítése – szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

Az adatkezelő jogos érdeke:a Honlap rendelkezésre állásához és biztonságos működéséhez a szolgáltatónak jogszerű érdeke fűződik.

Az érintett személyes adatai védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai: Az érintett fenti adataiból az adatkezelő nem képes azonosítani az érintettet. A naplófájlokban tárolt adatok nem kerülnek összekapcsolásra olyan egyéb információkkal sem, amelyek lehetővé tennék az adatok mögött álló személy beazonosítását. Az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira ezen adatkezelés nem jelent veszélyt.

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapítható, hogy a szolgáltató jogos érdekével szemben az érintett érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az érintett magánszféráját.

4.8. A FENTI CÉLOKTÓL ELTÉRŐ ADATKEZELÉS

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön hozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.

A személyes adatok megismerésére jogosultak azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkájukhoz tartozó kötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére feltétlenül szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

5. A KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte.

A GDPR 6. cikk (1) a) és a 8. cikk értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú személyes adatainak kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az érintett 16. életévét betöltött kiskorú hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A Szolgáltató. ezúton kijelenti, hogy nem áll módjában a fentiekben leírt hozzájárulást ellenőrizni.

6. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató, adatkezelő szolgáltató a Honlap működtetése során a Honlap látogatói és az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelésben érintettek köre a Honlap látogatói és regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. A személyes adatokat – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – a szolgáltató. az ügyfélkapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítésééig tárolja.

Az érintett személy kérelmezheti az adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,és tiltakozhataz ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint biztosítania kell az érintett adathordozhatósághoz való jogának érvényesülését.

Az adatok helyesbítéséhez és törléséhez való jog. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó akár pontos, akár pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Adatkezelési hozzájárulás visszavonása. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok módosítása vagy törlése, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatok megismerésére jogosultakaz adatkezelő és alkalmazottai.

Panasz benyújtása Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával a hatóság alábbiakban megadott elérhetőségén.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a Honlap ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A Honlap egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a honlapon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos és kifejezett kipipálásával teheti meg.

A felhasználók megismerése, a szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok az érintett hozzájárulásán alapulva megadhatók (pl. hol hallott először a szolgáltató szolgáltatásairól, nem, születési idő, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot, milyen területen dolgozik, melyik banknál vezeti a folyószámláját, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre).

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy a Szolgáltató direkt marketing céllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján).

Ön, mint érintett személy, felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

A megadott adatok többségének módosítását a Honlapon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a felhasználó saját személyes menüjéből/felhasználói fiókjából kezdeményezheti.

7. A HONLAP LÁTOGATÓNAK ADATAI

Szolgáltató Honlapjának meglátogatása során szolgáltató rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

Az adatok kezelésének jogalapja a szolgáltató jogos érdeke.

Az IP címek rögzítése anonimizáltan kerülnek rögzítésre, statisztikai célból, a Honlap látogatóinak személyes adatait nem tartalmazzák, azokkal nem összekapcsolhatók

Az adatok tárolásának időtartama: az IP adatokat a szerver egy hónapig tárolja.

8. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

A Honlap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről a címzett bármikor következmények nélkül leiratkozhat. A címzett akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki a címzett kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapjaa felhasználó hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse . Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatokat – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – a Szolgáltató. az ügyfélkapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítésééig tárolja.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A felhasználó bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultakaz adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módjaelektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím a felhasználó valódi nevét tartalmazza. A felhasználó teljesen szabadon dönt arról, hogy milyen felhasználónevet, vagy email címet ad meg, nem szükséges ezeknek a felhasználó személyes kilétére utaló információt tartalmaznia. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a felhasználó részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

9. ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozók megnevezése, elérhetősége:

1) Tárhely-szolgáltató:Szolgáltató egyben tárhelyszolgáltatóként is működik az alábbiak szerint.

Név / cégnév:

E-Group ICT SOFTWARE Zrt.

Székhely:

1027, Budapest, kacsa utca 11.

Telephone number:

+36-1-371-2555

E-mail:

info@egroup.hu

A felhasználó által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak a Szolgáltató. munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a honlap elérhetővé tétele, működésének biztosítása.

A kezelt adatok köre: az érintett felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a honlap működésének végéig, illetve a honlap működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás. Az érintett felhasználó szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett felhasználó hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés (Infotv. 5.§ (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A szervereinket, melyeken az egroup.hu rendszerünk fut, tűzfal védi, ezek biztonságos fizikai környezetben, hosting szolgáltatónál vagy megfelelően elzárva helyezkednek el.

Fizikai vagy műszaki incidens esetén a rendszeresen készülő mentés segítségével biztosítja a szerver szolgáltató a honlap adatainak rendelkezésre állását és visszaállítását. Személyes adatokhoz a szervereink üzemeltetője nem fér hozzá.

 

2.)

Név / cégnév:

Google Inc.

Székhely:

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, US, CA 94043

Adatvédelmi Tájékoztató:

http://www.google.com/intl/huALL/privacypolicy.html

Kapcsolattartó neve:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kapcsolattartó székhelye:

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

E-mail:

googlekft@google.com

A Honlap független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert. A Honlap használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

10. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

10.1. A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ, HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön, mint felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A tájékoztatás díjmentes. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

Amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben bennünket terhel.

10.2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön, mint érintett felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

10.3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Kötelesek vagyunk töröljük a személyes adatot, ha

10.4. A ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG

Ön, mint érintett felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

10.5. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön, mint érintett felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.6. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

10.7. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

YAz Ön jelen 10. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés- végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

10.8. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Az Ön, mint érintett felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Szolgáltató-t, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

10.8.1. PANASZKEZELÉS

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolattartás

E-mail

Kapcsolattartás

Egyéb

A szolgáltatással kapcsolatoban felmerülő kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A szolgáltatást használó panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A a polgári jogi igények érvényesítésééig tárolja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul (a) a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése; (b) köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk, (c) az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

10.8.2. TÁJÉKOZTATÁS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az adatvédelmi incidensről az alábbiak szerint:

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak (pl. NAIH) kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség Amennyiben megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot, vagy a bíróságot:

11. ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: