Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

For visitors and registered users of the https://www.egroup.hu website.

Hatályos 2021. április 8. napjától

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

AzE-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Kacsa utca 11.; Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045390; Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósága; Adószám: 3665908-2-41; cég hivatalos elektronikus elérhetősége: info@egroup.hu), ( “E-GROUP”, „szolgáltató”, „adatkezelő”) mint szolgáltató, adatkezelő a honlap működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Ön a https://www.egroup.hu oldal (a továbbiakban: honlap) használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

Szolgáltató, mint adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el, kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés illetőleg adatfeldolgozás megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékozatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Szolgáltató a jelen Adatkezelési Tájékoztató nyilvánosságra hozatalával biztosítja, hogy a Szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek még a Szolgáltatás igénybevétele előtt megismerjék a vonatkozó adatvédelmi szabályokat.

Szolgáltató mind természetes személyek, mind jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, magánszemélyek (ideértve pl. az egyéni ügyvédeket, szabadalmi ügyvivőket, közjegyzőket, egyéni vállalkozókat, egyéni cégeket, stb.), számára nyújt szolgáltatást. A szolgáltatás többnyire magába foglalja a természetes személyek adatainak a kezelését, amelyek adott esetben nem választhatók külön a társasági adatok kezelésétől. Mivel személyes adat az érintettre vonatkozó bármely információ (Infotv 3.§. 3. pont), ezért a társaságok alkalmazottainak, vezető tisztségviselőinek, magánszemély tulajdonosainak adatai (pl. név, email cím, telefonszám, stb.) is személyes adatnak minősülnek.

Szolgáltató a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót folyamatosan közzéteszi a www.egroup.hu honlapon és fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely esetben a változásokról megfelelő tartalmú közleményt tesz közzé a www.egroup.hu oldalon.

Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelés elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával szemben megfogalmazott, és betart, valamint kijelenti, hogy adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos, mindenkor hatályos jogszabályokkal a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint.

A szolgáltató a visszaélések elkerülése és megelőzése érdekében bizonyos személyes és tranzakciós adatokat tárol az érintett felhasználóról a szerződéses kapcsolat megszűnését követően is (pl. fiók felfüggesztése, kizárása). Az adatok tárolása csak olyan célból és mértékben történik, hogy lehetővé tegye annak megakadályozását, hogy a kizárt felhasználó új fiókot nyisson a szolgáltató honlapa, a platform többi felhasználója érdekében, megőrizve és biztosítva ezzel annak biztonságos működését.

1. SZOLGÁLTATÓ, ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév:

E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:

1027, Budapest, Kacsa utca 11.

 EU Adószám:

HU3665908

Honlap megnevezése, címe:

www.egroup.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

www.egroup.hu

E-mail:

info@egroup.hu

Telefon:

+36-1-371-2555

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelő kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Szolgáltatónak az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmaznia kell.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA, CÉLJA, KEZELT ADATOK KÖRE

4.1. Szolgáltató adatkezelése során személyes adat akkor kezelhető, ha legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • Az érintett Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (a továbbiakban: Hozzájárulás), ideértve pl. hírlevél küldéséhez, sütik/cookie használatához; vagy
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése): GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése); vagy
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (a továbbiakban: Jogos érdek’).

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson, érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdeken, szerződés teljesítésén vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

Amennyiben a Szolgáltató részére adatokat közlők nem saját személyes adataikat adják meg, úgy minden esetben kötelességük az érintettek hozzájárulásának megszerzése. Ezen hozzájárulás elmaradásáért a Szolgáltató minden felelősséget kizár. Service Provider excludes all liability for non-consent.

4.2. REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés céljaszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a honlap regisztrált felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatokat – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – a Szolgáltató az ügyfélkapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítésééig tárolja.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultakaz adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módjaelektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt.

4.3. AJÁNLATKÉRÉS

A szolgáltató honlapon lehetőséget biztosít arra, hogy Ön ajánlatkérést küldjön a részére.

Ehhez az alábbi adatokat kell megadnia:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Kiegészítő információk, amely személyes adatot tartalmazhat

Az adatkezelés célja: személyre szabott ajánlat küldése

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.4. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

Technikai cookie: az alábbiakban felsorolt cookie-k a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükségesekek, ezeket a szolgáltató az Ön engedélye nélkül is jogosult használni:

 • az Ön által rögzített adatokat tároló cookie: a böngésző bezárásával ezek a cookie-k automatikusan törlődnek, csak az Ön számítógépének azonosítására szolgálnak, személyes adatait nem tárolják.
 • felhasználói felület testreszabását segítő cookie: arra használjuk, hogy honlapakon keresztül tároljuk a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó preferenciákat, amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, pl a kívánt nyelvre vonatkozó cookiek, a lekérdezésekkor a találatok kívánt megjelenítési formájára vonatkozó cookiek.

Az alább felsorolt cookie-k csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén használhatók:

 • Teljesítmény növeléséhez szükséges cookie-k: ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják, személyes adatait nem gyűjtik, csak a Honlap használatával kapcsolatos adatokat gyűjt, Google Analytics cookie-kal, pl. a felhasználóik viselkedésének, jellemzőinek megértéséhez, melyik aloldalakon, milyen rendszeresen és mennyi ideig tartózkodott.
 • Funkcionális cookie-k:az Ön korábbi beállításainak visszaállítására ad lehetőséget, ezáltal nyújtva magasabb színvonalú, személyre szabott szolgáltatást. Az Ön által a Honlapon megadott személyes adatokat is tartalmazhatja.
 • Célzott cookie-k: segítségével célzott, releváns hirdetéseket juttathatunk el az Ön számára, lehetővé teszi, hogy Ön közösségi oldalakhoz csatlakozhasson és kizárólag az Ön számítógépét azonosítják.

Használunk remarketing szolgáltatásokat azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz:

 • Google Ads: arra szolgál, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat használ és ment a számítógépére, amikor egy hirdetésre kattint.
 • Google Analytics: a Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten: http://www.google.com/analytics/
 • Facebook Pixel, másnéven Facebook képpont: a Honlap forráskódjában elhelyezett kód, amely arra szolgál, hogy a Honlap látogatói számára a Facebookon személyre szabott hirdetéseket tudjunk megjeleníteni: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.5. KÖZÖSSÉGI HONALPOK – BŐVÍTMÉNYEK (FACEBOOK, INSTAGRAM)

A Honlapon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével Ön kapcsolatot hoz létre a facebook.com; instagram.com oldallal és hozzájárul az adatainak az adott szolgáltató részére történő továbbításához.

Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja. Az adatok kezelésével kapcsolatos bővebb információkat az alábbi linkeken talál: https://www.facebook.com/about/privacy https://help.instagram.com/519522125107875

4.6. NAPLÓÁLLOMÁNYOK (LOGFILE-OK)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

 • az Ön számítógépének dinamikus IP-címe
 • az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
 • az Ön honlaplal kapcsolatos aktivitása
 • az aktivitás időpontja

Az adatkezelés jogalapja:a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján a szolgáltató jogos érdeke

Adattárolás időtartama: keletkezéstől számított 90 nap.

4.7. ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján végzett adatkezelésre tekintettel.

Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése, biztonsági eltérések rögzítése – szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

Az adatkezelő jogos érdeke:a Honlap rendelkezésre állásához és biztonságos működéséhez a szolgáltatónak jogszerű érdeke fűződik.

Az érintett személyes adatai védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai: Az érintett fenti adataiból az adatkezelő nem képes azonosítani az érintettet. A naplófájlokban tárolt adatok nem kerülnek összekapcsolásra olyan egyéb információkkal sem, amelyek lehetővé tennék az adatok mögött álló személy beazonosítását. Az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira ezen adatkezelés nem jelent veszélyt.

Az érdekmérlegelési teszt eredményeként megállapítható, hogy a szolgáltató jogos érdekével szemben az érintett érdeke nem élvez feltétlen elsőbbséget, az adatkezelés nem korlátozza az érintett magánszféráját.

4.8. A FENTI CÉLOKTÓL ELTÉRŐ ADATKEZELÉS

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön hozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.

A személyes adatok megismerésére jogosultak azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkájukhoz tartozó kötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére feltétlenül szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

5. A KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

A közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte.

A GDPR 6. cikk (1) a) és a 8. cikk értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú személyes adatainak kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az érintett 16. életévét betöltött kiskorú hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A Szolgáltató. ezúton kijelenti, hogy nem áll módjában a fentiekben leírt hozzájárulást ellenőrizni.

6. FONTOS ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató, adatkezelő szolgáltató a Honlap működtetése során a Honlap látogatói és az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelésben érintettek köre a Honlap látogatói és regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. A személyes adatokat – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – a szolgáltató. az ügyfélkapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítésééig tárolja.

Az érintett személy kérelmezheti az adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,és tiltakozhataz ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint biztosítania kell az érintett adathordozhatósághoz való jogának érvényesülését.

Az adatok helyesbítéséhez és törléséhez való jog. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó akár pontos, akár pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Adatkezelési hozzájárulás visszavonása. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatok módosítása vagy törlése, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatok megismerésére jogosultakaz adatkezelő és alkalmazottai.

Panasz benyújtása Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával a hatóság alábbiakban megadott elérhetőségén.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a Honlap ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A Honlap egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a honlapon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos és kifejezett kipipálásával teheti meg.

A felhasználók megismerése, a szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél, egyéb direkt marketing célú megkeresés és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok az érintett hozzájárulásán alapulva megadhatók (pl. hol hallott először a szolgáltató szolgáltatásairól, nem, születési idő, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot, milyen területen dolgozik, melyik banknál vezeti a folyószámláját, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai, rendszeresen felkeresett e-kereskedelmi oldalai és érdeklődési köre).

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha kért, milyen tartalmú hírlevelet kért, hogy hozzájárult-e ahhoz, hogy a Szolgáltató direkt marketing céllal megkeresse (például telefonon, SMS-ben, valamint e-mail, vagy postai küldemény útján).

Ön, mint érintett személy, felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

A megadott adatok többségének módosítását a Honlapon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a felhasználó saját személyes menüjéből/felhasználói fiókjából kezdeményezheti.

7. A HONLAP LÁTOGATÓNAK ADATAI

Szolgáltató Honlapjának meglátogatása során szolgáltató rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

Az adatok kezelésének jogalapja a szolgáltató jogos érdeke.

Az IP címek rögzítése anonimizáltan kerülnek rögzítésre, statisztikai célból, a Honlap látogatóinak személyes adatait nem tartalmazzák, azokkal nem összekapcsolhatók

Az adatok tárolásának időtartama: az IP adatokat a szerver egy hónapig tárolja.

8. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

A Honlap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről a címzett bármikor következmények nélkül leiratkozhat. A címzett akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki a címzett kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapjaa felhasználó hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse . Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A személyes adatokat – a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban egyébként nem jelzett esetben – a Szolgáltató. az ügyfélkapcsolat fennállásáig és a polgári jogi igények érvényesítésééig tárolja.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. A felhasználó bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultakaz adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módjaelektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím a felhasználó valódi nevét tartalmazza. A felhasználó teljesen szabadon dönt arról, hogy milyen felhasználónevet, vagy email címet ad meg, nem szükséges ezeknek a felhasználó személyes kilétére utaló információt tartalmaznia. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a felhasználó részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

9. ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozók megnevezése, elérhetősége:

1) Tárhely-szolgáltató:Szolgáltató egyben tárhelyszolgáltatóként is működik az alábbiak szerint.

Név / cégnév:

E-Group ICT SOFTWARE Zrt.

Székhely:

1027, Budapest, kacsa utca 11.

Telephone number:

+36-1-371-2555

E-mail:

info@egroup.hu

A felhasználó által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak a Szolgáltató. munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a honlap elérhetővé tétele, működésének biztosítása.

A kezelt adatok köre: az érintett felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a honlap működésének végéig, illetve a honlap működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás. Az érintett felhasználó szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett felhasználó hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés (Infotv. 5.§ (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A szervereinket, melyeken az egroup.hu rendszerünk fut, tűzfal védi, ezek biztonságos fizikai környezetben, hosting szolgáltatónál vagy megfelelően elzárva helyezkednek el.

Fizikai vagy műszaki incidens esetén a rendszeresen készülő mentés segítségével biztosítja a szerver szolgáltató a honlap adatainak rendelkezésre állását és visszaállítását. Személyes adatokhoz a szervereink üzemeltetője nem fér hozzá.

2.)

Név / cégnév:

Google Inc.

Székhely:

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, US, CA 94043

Adatvédelmi Tájékoztató:

http://www.google.com/intl/huALL/privacypolicy.html

Kapcsolattartó neve:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kapcsolattartó székhelye:

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

E-mail:

googlekft@google.com

A Honlap független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert. A Honlap használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

10. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

10.1. A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ, HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön, mint felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azok a címzettek, akikkel/amelyekkel közöltük vagy fogjuk közölni a személyes adatait, különös tekintettel a harmadik országbeli címzettekre, illetve nemzetközi szervezetekre
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor melyek ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A tájékoztatás díjmentes. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

Amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy különösen ismétlődő jellege miatt túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben bennünket terhel.

10.2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön, mint érintett felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

10.3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Kötelesek vagyunk töröljük a személyes adatot, ha

 • kezelése jogellenes;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri az adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • az adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

10.4. A ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG

Ön, mint érintett felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

10.5. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön, mint érintett felhasználó a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.6. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

10.7. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

YAz Ön jelen 10. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés- végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

10.8. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Az Ön, mint érintett felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Szolgáltató-t, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

10.8.1. PANASZKEZELÉS

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolattartás

E-mail

Kapcsolattartás

Egyéb

A szolgáltatással kapcsolatoban felmerülő kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A szolgáltatást használó panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A a polgári jogi igények érvényesítésééig tárolja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 1027 Budapest, Kacsa utca 11. címen;
 • E-mail útján az info@egroup.hu E-mail címen;
 • Telefonon +36-1-371-2555 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul (a) a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése; (b) köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk, (c) az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

10.8.2. TÁJÉKOZTATÁS ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az adatvédelmi incidensről az alábbiak szerint:

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak (pl. NAIH) kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség Amennyiben megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot, vagy a bíróságot:

 • • Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni az alábbi elérhetőségeken:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat (at) naih.hu
  honlap: https://naih.hu
 • Illetékes bíróság: az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék.

11. ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főleg a 13/A. §) („Eker tv”)
 • 2008. évi 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.
This site is registered on wpml.org as a development site.